Disclaimer

De website van Bakkes heerenkappers & baardkweekers (hierna Bakkes) is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie - inclusief, maar niet beperkt tot tariefinformatie - worden ontleend. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van Bakkes, waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. Op alle offertes, producten en diensten van Bakkes zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bakkes behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Bakkes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Bakkes kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkes.

Onze website bevat links naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Bakkes is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

_ _ _